Har du kvarstående whiplash-besvär efter en trafikolycka?

 

Vi söker personer som har fått sina nackbesvär i samband med en trafikolycka för minst 6 månader sedan. Vi undrar om du är en av dessa personer och är intresserad av att delta i en forskningsstudie?

 

Kriterier för att delta
Du kan vara med i studien om du har:

 • Kvarstående nackbesvär med eller utan armsmärta efter trafikolycka med fyrhjuligt motorfordon som inträffade för minst 6 månader sedan men för maximalt 5 år
 • Nackbesvär (nacksmärta och/eller nackstelhet) inom första veckan efter skadetillfället.
 • Goda kunskaper i det svenska språket för att kunna besvara enkäterna i studien.
 • Ha daglig tillgång till dator/surfplatta/smartphone samt internet.
 • Ålder mellan 18 och 63 år.

Du kan dock inte vara med i studien om Du tex har/har haft:

 • Medvetslöshet eller omfattande minnesluckor i samband med olyckstillfället
 • Fraktur, tumör, genomgången operation i nacken
 • Svåra nackbesvär året innan olyckan
 • Redan deltagit i nack-specifik träning i tidigare forskningsstudie av projektgruppen
 • Misstänkt eller känd allvarlig fysisk/psykisk sjukdom
 • Annan sjukdom/skada som kan hindra fullt deltagande i studien
 • Generell smärta i kroppen
 • Pågående missbruk

 

ANMÄL DIG

Läs texten nedan för att se vad det innebär att delta i studien.

 

Mer information
I studien ingår nack-specifik träning som visat sig ha god effekt vid whiplashbesvär. Internetbaserad vård har visat sig vara lika bra som att få träffa vårdpersonal vid en rad olika sjukdomar och behandlingar. Internetbaserade behandlingsstudier saknas dock för träning vid nackbesvär.

Syftet med studien är att undersöka om nack-specifik träning vid långvariga besvär efter whiplashskada ger lika bra effekt om den ges med internetbaserat stöd kombinerat med några besök hos sjukgymnast/fysioterapeut som en längre periods träning på sjukgymnastklinik. Resultaten av studien kan bidra till en effektivare mer flexibel rehabilitering med kortare väntetid och bättre tillgänglighet.

Om du vill delta och uppfyller ovanstående kriterier för studien kommer vi att ringa upp dig för fortsatt bedömning. Om du efter telefonintervjun bedöms som lämplig att ingå i studien kommer du också att träffa en erfaren sjukgymnast/fysioterapeut för undersökning och samtal. Därefter kommer du att lottas till ett av två olika alternativ. Oavsett vilket alternativ du lottas till kommer du att få genomgå tester där vi följer hur din smärta, nackfunktion och hälsa utvecklas. Lottningen innebär att du får genomgå något av följande två alternativ av träning specifikt riktad mot nacken:

 • Alternativ 1 innebär träning hos sjukgymnast/fysioterapeut två gånger i veckan under tre månader. Du tränar enligt ett träningsprogram speciellt framtaget för personer med nackbesvär.

 • Alternativ 2 innebär samma träning under tre månader men med färre besök hos sjukgymnast/fysioterapeut. Via internet får du tillgång till foton, filmer och text som stöd för att bedriva träningen på tid och plats som du själv väljer.

 

Risker med studien: Med undantag av ev. träningsvärk finns inga kända biverkningar med behandlingen eller utvärderingen.


Studien är granskad och godkänd av Regionala Etikprövningsnämnden i Linköping.


Medverkan i studien är helt FRIVILLIG vilket innebär att om Du väljer att ej vara med i studien så kommer detta INTE ATT PÅVERKA DIN FORTSATTA VÅRD på något negativt sätt.

Om du är intresserad av att delta i studien vänligen besvara bifogat frågeformulär. Vi kommer att kontakta dig inom ett par veckor efter det att vi har fått ditt svar/din intresseanmälan. Eventuellt ytterligare frågor kan komma att ställas av sjukgymnast/fysioterapeut för att se om träningen i studien kan vara lämplig för dina besvär.

Medverkan i studien innebär att du oavsett behandling:

 • Får fylla i frågeformulär samt genomgå tester av Din fysiska funktionsförmåga hos sjukgymnast före behandling, efter 3 månader samt 1 år efter avslutad behandling. Med test av fysisk funktionsförmåga menas exempelvis mätning av nackrörlighet, nackmuskeluthållighet, nervfunktion, handstyrka och balans.

 • Godkänner att data som samlas från frågeformulären registreras på en dator. Innan inmatning i dator avkodas samtliga data så att ingen koppling till person kan göras. Kodnyckeln förvaras inlåst och kan enbart nås via projektansvarig. Sammanställning och rapport av data görs så att ingen koppling till enskild person kan göras. Samtliga behandlare och utvärderare har tystnadsplikt. Forskningsmaterialet betraktas som journalhandling och faller inom sekretesslagen.

 • Godkänner att data får inhämtas från hälsovården angående antal besök i vården för dina nackbesvär. Endast data som kan kopplas till att du sökt vård och/eller behandling för nackbesvär kommer efterfrågas. Journaler kommer inte att läsas, det är endast registrering av antal besök som kommer sammanställas för hälsoekonomiska beräkningar.

 • Godkänner att data får inhämtas från läkemedelsregistrering angående mediciner som förskrivits för att lindra smärta. Inga andra uppgifter om läkemedel kommer efterfrågas. Data kommer användas för hälsoekonomiska beräkningar.

 • Godkänner att data inhämtas från försäkringskassan angående antal sjukskrivningsdagar för nackbesvär. Ingen annan data om sjukskrivning för andra orsaker kommer efterfrågas. Data kommer användas för hälsoekonomiska beräkningar.

 • Samtycker till att personuppgifter hanteras. Personuppgiftsansvarig är Linköpings universitet via projektsamordnare Anneli Peolsson. De uppgifter som hanteras i forskningsstudien är de som fås via enkätsvar, register samt genom mätningar av sjukgymnast. Rätt att ansöka om information och få rättelse av eventuellt felaktiga personuppgifter finns.

 • För dig som deltar i den internetbaserade träningen Lösenord används för att garantera att inte obehöriga kan få tillgång till internet-programmet.

 • Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien.

 

Studien pågår på följande platser: Tierp, Östhammar, Uppsala, Västerås, Örebro, Kumla, Karlstad, Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm, Norrköping, Linköping, Mjölby, Motala, Jönköping, Borås, Skövde, Vimmerby, Hultsfred, Västervik, Oskarshamn, Kalmar och Stockholm

 

Vid frågor kontakta:
Gunnel Peterson, Med. Dr., Leg. sjukgymnast, Specialistkompetens smärta.
IMH, Fysioterapi, Linköpings universitet, Centrum för klinisk forskning Sörmland, Uppsala Universitet.
VC Linden, Katrineholm
Telefon: 072 210 09 01
e-post: gunnel.peterson@liu.se 

Maria Landén Ludvigsson, Med Dr., Leg. Sjukgymnast, Specialistkompetens primärvård,
IMH, Fysioterapi, Linköpings universitet och Rehab Väst, Region Östergötland
e-post: maria.landen.ludvigsson@liu.se

 

Projektansvariga är:
Gunnel Peterson, Med. Dr., Leg. sjukgymnast, Specialistkompetens smärta.
IMH, Fysioterapi, Linköpings universitet, Centrum för klinisk forskning Sörmland, Uppsala Universitet.
VC Linden, Katrineholm
Telefon: 072 210 09 01

e-post: gunnel.peterson@liu.se

Maria Landén Ludvigsson, Med Dr., Leg. Sjukgymnast, Specialistkompetens primärvård,
IMH, Fysioterapi, Linköpings universitet och Rehab Väst, Region Östergötland
e-post: maria.landen.ludvigsson@liu.se

 

Huvudansvarig för studien är:
Anneli Peolsson, Professor, Med. Dr., Leg. sjukgymnast, Specialistkompetens ortopedi
IMH, Fysioterapi, Linköpings universitet.

Är du intresserad av att delta? Fyll då i frågorna via denna länk.

 

© Peterson/ Peolsson